Forum - nasz język migowy to PJM

Autor Wątek: Ulgi w PKS i PKP  (Przeczytany 22472 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Nicola

 • Deaf
 • Wiadomości: 322
 • Płeć: Kobieta
 • Szczęśliwa mężatka :)
Ulgi w PKS i PKP
« dnia: 27 Kwiecień 2005, 10:12:48 »
Ulgi w PKS i PKP
Dz. U. z 2002 r., Nr 175, poz.1440 z późn. zm.


Wszystkie ulgi obowiązują tylko w 2 klasie pociągów, tylko w określonych kategoriach pociągów oraz na podstawie określonych rodzajów biletów (szczegóły te zawarte są poniżej, w opisach uprawnień wyróżnionych grup). Ulgi nie dotyczą przejazdów pociągami EuroCity i InterCity w komunikacji międzynarodowej oraz przejazdów w komunikacji autobusowej ekspresowej.
Osoby uprawnione do ulgowych przejazdów w klasie 2 - na podstawie biletów jednorazowych - korzystające z przejazdu w klasie 1 zobowiązane są uiścić dopłatę w wysokości różnicy między ceną biletu w klasie 1 a ceną biletu w klasie 2 (chodzi o ceny biletów bez ulg). Korzystając z ulgi 100% należy zgłosić się do kasy biletowej po bezpłatny bilet. Podróż bez takiego biletu, mimo posiadanych uprawnień, traktowana będzie jako przejazd "na gapę".
>> Renciści i emeryci mają prawo do:
- dwóch jednorazowych przejazdów w ciągu roku kalendarzowego z ulgą 37% w 2 klasie pociągów osobowych, pospiesznych i ekspresowych.
Na podstawie zaświadczenia wydanego przez:
- terenowe jednostki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
- regionalne komisje emerytów i rencistów NSZZ Solidarność,
- Niezależny Krajowy Związek Zawodowy w Polsce "Solidarność Weteranów Pracy",
- Zarząd Główny i oddziały terenowe Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów "Solidarność - 80",
- wojewódzkie i regionalne rady weteranów pracy Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,
- Niezależny Związek Przyszłych i Obecnych Emerytów i Rencistów "Weterani Pracy",
- oddziały wojewódzkie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych,
- zarządy i koła Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego,
- okręgowe sekcje emerytów i rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego,
- Związek Zawodowy Pracowników Najwyższej Izby Kontroli,
- Komisję Krajową i zarządy regionów Chrześcijańskiego Związku Zawodowego "Solidarność" im. Księdza Jerzego Popiełuszki,
- zarządy wojewódzkie Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej,
- oddziały wojewódzkie Związku Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego,
- terenowe jednostki Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej.
Powyższe zaświadczenia ważne są z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej.
UWAGA: Należy pamiętać, że bilet na przejazd "tam" i "z powrotem" jest traktowany jako dwa oddzielne przejazdy.
Emeryci i renciści nie mają zniżek w autobusach PKS.
>> Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności (niezdolne do samodzielnej egzystencji, inwalidzi I grupy) mają prawo do:
- 49% ulgi w pociągach osobowych i autobusach PKS w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów jednorazowych,
- 37% ulgi w pozostałych pociągach PKP i autobusach PKS, również na podstawie biletów jednorazowych.
Do ulgi uprawnia jeden z dokumentów:
- wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidzkiej (razem z dowodem osobistym lub innym dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej),
- legitymacja emeryta - rencisty wojskowego lub policyjnego z wpisem właściwego organu emerytalnego o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
- wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS lub komisji lekarskiej KRUS, stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji (razem z dowodem osobistym lub innym dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej),
- wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzający całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji (razem z dowodem osobistym lub innym dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej),
- legitymacja dokumentująca znaczny stopień niepełnosprawności, wystawiona przez uprawniony organ,
- zaświadczenie wystawione przez ZUS lub KRUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidzkiej lub o uznaniu za osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji (razem z dowodem osobistym lub innym dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej),
- wypis z treści orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej albo komisji MSWiA o zaliczeniu do inwalidów I grupy (razem z dowodem osobistym lub innym dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej).
>> Osoby niewidome, nie będące osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności (niezdolnymi do samodzielnej egzystencji, inwalidami I grupy), mają prawo do:
- 37% ulgi w 2 klasie pociągów PKP oraz w autobusach PKS.
Na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych. Do ulgi uprawnia jeden z dokumentów (wymienionych powyżej, przy okazji omawiania uprawnień osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności) stwierdzających inwalidztwo, niezdolność do pracy albo niepełnosprawność z powodu stanu narządu wzroku.
>> Opiekun towarzyszący w podróży osobie o znacznym stopniu niepełnosprawności (niezdolnej do samodzielnej egzystencji, inwalidzie I grupy) oraz przewodnik towarzyszący w podróży osobie ociemniałej lub niewidomej, na podstawie jednego z dokumentów podopiecznego oraz biletów jednorazowych, ma prawo do 95% ulgi w pociągach PKP i autobusach PKS. Opiekun osoby niepełnosprawnej, wg. ustawy, musi być osoba pełnoletnią. Przewodnikiem osoby niewidomej może być osoba, która ukończyła 13 lat, albo pies - przewodnik (wtedy również za psa uiszczamy ulgową opłatę).
>> Dzieci i młodzież niepełnosprawna oraz ich rodzice lub opiekunowie (chodzi o jedno z rodziców oraz o jednego opiekuna) mają prawo do:
- 78% ulgi w pociągach PKP i autobusach PKS na trasie z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do: przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny - i z powrotem (dzieci na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych, rodzice lub opiekunowie - biletów jednorazowych).
Korzystający z ulgowych przejazdów są zobowiązani posiadać odpowiedni dokument potwierdzający niepełnosprawność:
1) dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do przedszkola, szkoły albo szkoły wyższej (innej placówki o charakterze oświatowym):
- legitymacja przedszkolna dla dzieci niepełnosprawnych,
- legitymacja szkolna dla uczniów niepełnosprawnych,
- legitymacja szkolna albo studencka wraz z jednym z dokumentów wymienionych poniżej - w punkcie 2.
2) dla dzieci i młodzieży nie uczęszczającej do szkoły (innych placówek z punktu 1):
- wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji, całkowitą albo częściową niezdolność do pracy,
- wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzającego zaliczenie do jednej z grup inwalidzkich,
- legitymacja dokumentująca niepełnosprawność, wystawiona przez uprawniony organ.
UWAGA: Przy przejazdach do jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej bądź organizujących turnusy rehabilitacyjne dodatkowo, oprócz wymienionych dokumentów, wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie) określające:
- miejsce i termin badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej, lub na turnusie rehabilitacyjnym,
- odpowiednio (w drodze powrotnej), potwierdzające stawienie się na badaniach, konsultacji, turnusie itp.
3) rodzice lub opiekunowie mogą korzystać z ulgowych przejazdów PKP lub PKS na podstawie wymienionych powyżej, w punkcie 1 i 2 dokumentów podopiecznych (dotyczy to również zaświadczeń).
>> W innych relacjach niż określone powyżej dzieci i młodzież niepełnosprawna mają odpowiednio prawo do następujących ulg:
a) dzieci w wieku do ukończenia 4 lat korzystają z bezpłatnych przejazdów w 2 klasie pociągów PKP oraz w autobusach PKS w komunikacji zwykłej i przyspieszonej (pod warunkiem, że nie zajmują oddzielnego miejsca tzn. siedzą "na kolanach") - na podstawie biletów jednorazowych oraz dokumentu stwierdzającego wiek dziecka, w szczególności jest to: książeczka zdrowia dziecka, dowód osobisty jednego z rodziców, paszport. Jeśli dziecko korzysta z oddzielnego miejsca w autobusie PKS ulga wynosi 78%.
b) dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej mają prawo do 37% ulgi przy przejazdach pociągami osobowymi, pospiesznymi i ekspresowymi oraz w autobusach PKS, w komunikacji zwykłej i przyspieszonej - na podstawie biletów jednorazowych oraz następujących dokumentów:
- dokumentu stwierdzającego wiek dziecka, w szczególności jest to: książeczka zdrowia dziecka, dowód osobisty jednego z rodziców, paszport,
- zaświadczenia o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego, wydanego przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej,
- legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego.
c) dzieci i młodzież, uczęszczająca do szkoły nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia (studenci do ukończenia 26 lat) - mają prawo do 49% ulgi w pociągach osobowych i pospiesznych oraz w autobusach PKS w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych. Jeśli kupuje się bilet jednorazowy przysługuje ulga 37% (ale tylko w przypadku przejazdów pociągami osobowymi, pospiesznymi i ekspresowymi). Do ulg uprawnia: legitymacja szkolna lub studencka wraz z dowodem osobistym albo innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie wieku jeśli nie jest on określony w wymienionych legitymacjach.

Offline malinka

 • Deaf
 • Wiadomości: 171
 • Płeć: Kobieta
 • ...jakże Cię podziwiam w tej cichej rozmowie...
Odp: Ulgi w PKS i PKP
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Listopad 2006, 20:31:46 »
Czy majac 3 grupe ma sie znizki na PKP lub PKS?
Napisane jest ze osoby niepelnosparwne mja 78% no ale czy kazda grupa?Bardzo prosze o odp kto wie.
Thanks. :lol:
-A musisz uwierzyć w siebie bo wiara czyni cuda-myśl.... wierz... marz... miej odwagę...

Offline Jogurcik

 • Deaf
 • Wiadomości: 325
 • Płeć: Kobieta
 • Samochód jest Bogiem, prędkość nałogiem :)
Odp: Ulgi w PKS i PKP
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Listopad 2006, 20:40:07 »
Malinka jak ja w ??odzi jechałam PKSem to kierowca powiedział że zniżka przysługuje tylko osobom 1 grupy  :?
Nie wiem może w innych miastach jest inaczej ...
:::::::::::::A GreAt mAn iS hE wHo hAs nOt LoSt tHe hEarT oF a cHiLd:::::::::


Offline Dar(ajavahus)ek

 • Deaf
 • Wiadomości: 125
 • Płeć: Mężczyzna
 • Cycling - Kolarstwo
Odp: Ulgi w PKS i PKP
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Listopad 2006, 20:47:20 »
Niestety nie ma znizke dla 3 grupy i tak wogole dla osob niepelnosprawnych, tylko osoby uczaca tak prawo znizke.


Dzieci i młodzież niepełnosprawna oraz ich rodzice lub opiekunowie (chodzi o jedno z rodziców oraz o jednego opiekuna) mają prawo do: - 78% ulgi w pociągach PKP i autobusach PKS na trasie z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do: przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny - i z powrotem (dzieci na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych, rodzice lub opiekunowie - biletów jednorazowych).

Korzystający z ulgowych przejazdów są zobowiązani posiadać odpowiedni dokument potwierdzający niepełnosprawność:

1) dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub innej placówki o charakterze oświatowym jest to:
- legitymacja przedszkolna dla dzieci niepełnosprawnych,
- legitymacja szkolna dla uczniów niepełnosprawnych,
- legitymacja szkolna albo studencka wraz z jednym z dokumentów wymienionych poniżej - w punkcie 2.

2) dla dzieci i młodzieży nie uczęszczającej do szkoły (innych placówek z punktu 1): - wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej ZUS, stwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji, całkowitą albo częściową niezdolność do pracy, - wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzającego zaliczenie do jednej z grup inwalidzkich,
- legitymacja dokumentująca niepełnosprawność, wystawiona przez uprawniony organ.

UWAGA: Przy przejazdach do jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej bądź organizujących turnusy rehabilitacyjne dodatkowo, oprócz wymienionych dokumentów, wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie) określające:
- miejsce i termin badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej, lub na turnusie rehabilitacyjnym,
- odpowiednio (w drodze powrotnej), potwierdzające stawienie się na badaniach, konsultacji, turnusie itp.

3) rodzice lub opiekunowie mogą korzystać z ulgowych przejazdów PKP lub PKS na podstawie wymienionych powyżej, w punkcie 1 i 2 dokumentów podopiecznych. Podróżując bez dziecka (po dziecko, po odwiezieniu dziecka) należy mieć zaświadczenie ze szkoły lub innej placówki, a w sytuacjach opisanych w ramce – również podane tam zaświadczenia/zawiadomienia.


Niepełnosprawni - podstawowe uprawnienia i ulgi http://prawo.ipon.pl/index2.php?id=5&idp=8

pozdro
« Ostatnia zmiana: 15 Listopad 2006, 20:56:24 wysłana przez Dar(ajavahus)ek »
JESZCZE POLSKA NIE ZGINELA

Offline malinka

 • Deaf
 • Wiadomości: 171
 • Płeć: Kobieta
 • ...jakże Cię podziwiam w tej cichej rozmowie...
Odp: Ulgi w PKS i PKP
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Listopad 2006, 21:18:48 »
No tak ale ucze sie. Wiec osoba niepleosprawana uczaca sie...
-A musisz uwierzyć w siebie bo wiara czyni cuda-myśl.... wierz... marz... miej odwagę...

Offline Marhia

 • Deaf
 • Wiadomości: 607
Odp: Ulgi w PKS i PKP
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Listopad 2006, 21:38:02 »
Zniżka jest dla osób o stopniu umiarkowanym lub znacznym ale to tylko jak jedziecie do szkoły i z powrotem, albo do lekarza.

Offline FasOlkaa

 • Mamuśka x:)
 • Deaf
 • Wiadomości: 3713
 • Płeć: Kobieta
  • Blog
 • Obserwowany
Odp: Ulgi w PKS i PKP
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Listopad 2006, 13:56:27 »
Dokładnie. Zniżka 78% dla każdego rodzaju i stopnia niepełnosprawności tylko Z DOMU DO SZKO??y/UCZELNI/LEKARZA.
Pozostałe zniżki są kwestią dyskusyjną, raz puszczą, raz nie, ze zniżką 37%, podobno ostatnio się zmieniły przepisy PKP, i że 37% tylko 2 razy w roku dla rencistów! Ciekawe, jak to sprawdzają.
Ale tym się nie przejmuję, jeśli jeżdzę gdzie indziej, a nie trasą Wwa-Krk, to jeźdzę pksem z 78% dla Dziecka Niepełnosprawnego (u kierowcy kupuję), puszczą na 100% na liniach zwykłych, na pośpiesznych raz puszczają raz nie, a na przyśpieszonych i expresowych jusz nie.
NIKT NIE MA PRAWA MI MóWIć, JAK MAM żYć, BO NIKT ZA MNIE NIE UMRZE!

Offline malinka

 • Deaf
 • Wiadomości: 171
 • Płeć: Kobieta
 • ...jakże Cię podziwiam w tej cichej rozmowie...
Odp: Ulgi w PKS i PKP
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Listopad 2006, 12:12:25 »
 :)W weekedn wracalm PKP//Poakazalm im moje orzecznie o niepelosprawnosci grupy 3///I udalo sie ...Mialam 78% Znizki!!
Wiec to dziala! :lol:
-A musisz uwierzyć w siebie bo wiara czyni cuda-myśl.... wierz... marz... miej odwagę...

Offline Marhia

 • Deaf
 • Wiadomości: 607
Odp: Ulgi w PKS i PKP
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Listopad 2006, 12:29:39 »
Na PKP co chwila się przepisy zmieniają i człowiek sam za nimi nie nadąża. I nie dziwcie się konduktorom dlaczego oni tak postępują  a nie inaczej. Radzę wam nie kupujcie biletów u konduktora, bo dopłacacie za przepisanie 4 zł albo 6 zł.

Offline FasOlkaa

 • Mamuśka x:)
 • Deaf
 • Wiadomości: 3713
 • Płeć: Kobieta
  • Blog
 • Obserwowany
Odp: Ulgi w PKS i PKP
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Listopad 2006, 13:11:54 »
Malinka, jaką trasą jechałaś? Szkoła-dom?
NIKT NIE MA PRAWA MI MóWIć, JAK MAM żYć, BO NIKT ZA MNIE NIE UMRZE!

Offline malinka

 • Deaf
 • Wiadomości: 171
 • Płeć: Kobieta
 • ...jakże Cię podziwiam w tej cichej rozmowie...
Odp: Ulgi w PKS i PKP
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Listopad 2006, 13:29:36 »
 :lol:TAk dokladnie. Wiec z trzecia grupa tez mozna miec znizke :)
-A musisz uwierzyć w siebie bo wiara czyni cuda-myśl.... wierz... marz... miej odwagę...

Offline Marta Ab

 • Deaf
 • Wiadomości: 320
 • Płeć: Kobieta
Odp: Ulgi w PKS i PKP
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Listopad 2006, 16:45:38 »
Moja koleżanka ma zniżke jadąc do domu ze szkoły i odwrotnie z Białegostoku do Warszawy :)
A jeżdzi... Bo ja wiem? Kilka lat...
...:::: nikt nie ma prawa mówić jak żyję, ponieważ nikt za mnie nie umrze ::::...
...oto motto, które nam pozwala żyć, jak chcemy....

Offline Mrzonka jak Marzenie

 • Deaf
 • Wiadomości: 776
 • Płeć: Kobieta
 • Pogłębiajcie człowieczeństwo i bądźcie przykładem
Odp: Ulgi w PKS i PKP
« Odpowiedź #12 dnia: 30 Sierpień 2007, 16:42:46 »
Właśnie byłam na turnusie z małą córcią PKS-em, gdzie miałysmy obie zniżkę na bilety w obie strony 78%, więc nas kosztowały one 22% ceny biletu...
Ciekawe, że nie ma tam adnotacji że na turnus, ale że dziecko niepełnosprawne i opiekun...

 
Ciało to bańka wodna

Offline malinka

 • Deaf
 • Wiadomości: 171
 • Płeć: Kobieta
 • ...jakże Cię podziwiam w tej cichej rozmowie...
Odp: Ulgi w PKS i PKP
« Odpowiedź #13 dnia: 30 Sierpień 2007, 23:48:32 »
NICOLA CHYBA ZAPOMNILAS DODAC ZE MLODZIEC UCZACA SIE MA ZNIZKE 78  DO 26 lat
-A musisz uwierzyć w siebie bo wiara czyni cuda-myśl.... wierz... marz... miej odwagę...

Offline FasOlkaa

 • Mamuśka x:)
 • Deaf
 • Wiadomości: 3713
 • Płeć: Kobieta
  • Blog
 • Obserwowany
Odp: Ulgi w PKS i PKP
« Odpowiedź #14 dnia: 31 Sierpień 2007, 11:49:10 »
Malinka, ucząca się - tylko wtedy, gdy z domu do szkoły i uczelni. W innych przypadkach nie ma zniżki 78% w PKP.
ALE - jest w PKS (autobusach) zniżka dla "Dziecka niepełnosprawnego". Pokazuję po prostu legitkę os. niepełn. i działa x:) Tylko w Expressach nie...
NIKT NIE MA PRAWA MI MóWIć, JAK MAM żYć, BO NIKT ZA MNIE NIE UMRZE!

Offline Mrzonka jak Marzenie

 • Deaf
 • Wiadomości: 776
 • Płeć: Kobieta
 • Pogłębiajcie człowieczeństwo i bądźcie przykładem
Odp: Ulgi w PKS i PKP
« Odpowiedź #15 dnia: 31 Sierpień 2007, 13:10:10 »
Dzieci i młodzież niepełnosprawna oraz rodzic lub opiekun towarzyszący w podróży dziecku lub młodzieży niepełnosprawnej przy przejazdach z miejsca zamieszkania do osrodka rehabilitacyjnego lub leczniczego i w drodze powrotnej - korzystają z 78% ulgi zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21.12.2001 r. (Dz.U. ne 4 z 2001 r. poz.34).
Potrzebne jest zaświadczenie na turnus lub dokument o niepełnosprawności dziecka.
Ciało to bańka wodna

Offline malinka

 • Deaf
 • Wiadomości: 171
 • Płeć: Kobieta
 • ...jakże Cię podziwiam w tej cichej rozmowie...
Odp: Ulgi w PKS i PKP
« Odpowiedź #16 dnia: 03 Październik 2007, 19:37:38 »
 :oPYTANKO dla wiedzacych moze mieszkajaych w WAWIE

Wlasnie sie przeprowadzam do WAWY,
Mam 3 grupe
26 lat
Studentka zaoczna w zwiazku z tym jaki znizki mi przysluguja badz nie.
CZY na pkp mam znizke..a co z autobusami i tramwajami miejskimi?
DODam ze nie mam legititmacji dla niepelnosprwnych gdzy ciut mi zabraklo...mam za dobry sluch:) heh-Noe nie bede narzekac:)
-A musisz uwierzyć w siebie bo wiara czyni cuda-myśl.... wierz... marz... miej odwagę...

Offline FasOlkaa

 • Mamuśka x:)
 • Deaf
 • Wiadomości: 3713
 • Płeć: Kobieta
  • Blog
 • Obserwowany
Odp: Ulgi w PKS i PKP
« Odpowiedź #17 dnia: 03 Październik 2007, 20:11:49 »
PKP i PKP - nie masz zniżki już, bo masz ukończone 26 lat.
ZTM (tramwaje, autobusy, metro) - jako studentka, masz 50% zniżki. Jak już nie będziesz studentką, to zero zniżki x:)
« Ostatnia zmiana: 03 Październik 2007, 20:18:03 wysłana przez fasOlkaa »
NIKT NIE MA PRAWA MI MóWIć, JAK MAM żYć, BO NIKT ZA MNIE NIE UMRZE!

Offline malinka

 • Deaf
 • Wiadomości: 171
 • Płeć: Kobieta
 • ...jakże Cię podziwiam w tej cichej rozmowie...
Odp: Ulgi w PKS i PKP
« Odpowiedź #18 dnia: 03 Październik 2007, 20:50:47 »
 :? oj to szkoda... wielka:( ...bede kurowac czesto- Bialystok WAWA noi by sie przydala jakas znizka do tej poty mialam 78 teraz 0 ajaja:(
-A musisz uwierzyć w siebie bo wiara czyni cuda-myśl.... wierz... marz... miej odwagę...

Offline grino

 • Moderator
 • Deaf
 • Wiadomości: 2945
 • Płeć: Mężczyzna
 • Byl sobie deaf :)
Odp: Ulgi w PKS i PKP
« Odpowiedź #19 dnia: 04 Październik 2007, 12:56:04 »
W tygodniu malinka nie ma znizek, pelna odplatnosc, za to w weekendy mozesz jechac na bilecie wycieczkowym lub weekendowym. Sprobuj zainteresowac Podlaskim Expresem tam zapewnie maja jakies znizki dla uczacych no i cena biletu jest nizsza ;)
Deaf.pl to serwis społecznościowy dzięki któremu poznasz nowe osoby, odnajdziesz znajomych i dowiesz się co inni myślą o Tobie.
"Język migowy jest, w rękach jego mistrzów, językiem pięknym i pełnym ekspresji; to język, dla którego, ani natura, ani sztuka nie znalazły substytutu umożliwiającego głuchym kontakt między sobą.
Tak długo jak na naszej planecie będzie choć dwoje niesłyszących, którzy będą się porozumiewać, język migowy będzie istniał."
J. Schuyler Long